Logopeda - Diagnoza - Terapia - Profilaktyka

LOGOPEDA - DIAGNOZA - TERAPIA - PROFILAKTYKA
lek. med. Halina Klisz

Diagnoza logopedyczne obejmuje:

   

1. wywiad z dzieckiem i rodzicami dziecka,

2. oceną budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego,

3. badanie mowy pod względem sprawności artykulacyjnych,

4. badanie rozumienia mowy,

5. orientacyjne badanie słuchu,

6. badanie słuchu fonematycznego,

7. badanie lateralizacji,

8. wskazówki do pracy z dzieckiem w domu.

 

Terapia logopedyczna obejmuje:

 

1. ćwiczenia artykulacji poszczególnych głosek:

  • Seplenienie (sygmatyzm) – nieprawidłowa wymowa głosek: s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż
  • Reranie (rotacyzm) – nieprawidłowa realizacja głoski r
  • Kappacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski k
  • Gammacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski g
  • Lambdacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski l
  • Nosowanie – zachodzi wówczas, gdy głoski ustne wymawiane są jak nosowe lub gdy głoski nosowe wymawiane są jako ustne
  • Mowa bezdźwięczna – zaburzenie w realizacji dźwięczności np. zamiast b mówi p, zamiast d mówi t.

2. mutyzm dziecięcy, ćwiczenia aparatu artykulacyjnego,

3. ćwiczenia oddechowe,

4. ćwiczenia słuchu fonematycznego,

5. utrwalenie prawidłowej mowy,

6. profilaktykę płynnej mowy.


Profilaktyka logopedyczna obejmuje:

 

1. zapobieganie trudnościom w opanowaniu umiejętności czytania i pisania,

2. naukę płynnego czytania,

3. ćwiczenia koncentracji uwagi umożliwiające czytanie ze zrozumieniem.

 

W trakcie zajęć logopedycznych prowadzone są ćwiczenia:

 

1. narządów artykulacyjnych,

2. słuchowe (usprawnienie i pobudzenie słuchu fizjologicznego),

3. oddechowe (usprawnienie funkcji oddychania przez wydłużenie fazy oddechowej),

4. słuchu fonematycznego (różnicowanie głosek poszczególnych szereg, analiza i synteza głoskowa, sylabowa wyrazów i zdań,

5. wyodrębnienie głosek w nagłosie, śródgłosie i w wygłosie),

6. poprawnej artykulacji wpływające na poprawną wymowę.

Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz
Znajdź nas na Facebooku
Powered by Kopage